پرسنل کلیدی

سعید خاتمی

سعید خاتمی

مدیر اجرایی

تاسیسات - استخر

میثم بهارلو

میثم بهارلو

مدیر اجرایی

سیم پیچی الکتروموتور - تاسیسات - موتورخانه

سجادباقری

سجادباقری

مدیرعامل

آدرس پستی :

تمام مناطق تهران

تهران – نیاوران

۰۹۱۲۶۴۳۴۹۲۲

۰۹۱۰۶۶۷۸۸۰۴

    سفارش کار و بازدید رایگان از ساختمان